وئیس لومباردی:  بردن همه چیز نیست اما تلاش برای بردن چرا

فلوبر:  خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار.

سارنف:  داشتن پشتکار ، تفاوت ظریف بین بین شکست و کامیابی است

لاوس:   وقتی آنچه داریم می بخشیم ، آنچه نیاز مند آنیم دریافت خواهیم کرد

ابوالعلا:  باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن

منتسکیو:  انسان همچون رودخانه است هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است

پرمودا:  مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسد و موفقیتهایتان را بر سنگ مرمر

ایپکور:  کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمیشود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد

امام حسن (ع) : فرصت به ستاب از دست می رود و به کندی باز می گردد

امام سجاد (ع) : خداوندا با زیباییت از زشتی ما درگذر